Back to Staff

List Of Teaching Staff

Nursery Section
Name Designation Education
 1. Mrs. Lata Kharbas
 2. Mrs. Rajeshwari Gandhi
 1. Asst. Teacher
 2. Asst. Teacher
 1. Montessory
 2. Montessory
PrePrimary Section
Name Designation Education
 1. Mrs. Helen S. Umap
 2. Miss. Esther George
 3. Mrs. Salma Khan
 4. Miss. Vijaya Patil
 5. Mrs.Varsha Shinde
 6. Mrs.Sara Gaikwad
 7. Miss.Bonge Munjarin
 8. Miss.Madhumati Vitkar
 9. Miss.Vandana Kota
 10. Miss.Sheetal D'Souza
 11. Mrs.Hema Pandav
 12. Mrs.Priti Kedar
 13. Mr. Samuel Bhalekar
 14. Mrs. Ravina Salve
 1. CoOrdinator
 2. Asst. Teacher
 3. Asst. Teacher
 4. Asst. Teacher
 5. Asst. Teacher
 6. Asst. Teacher
 7. Asst. Teacher
 8. Asst. Teacher
 9. Asst. Teacher
 10. Asst. Teacher
 11. Asst. Teacher
 12. Asst. Teacher
 13. Asst. Teacher
 14. Asst. Teacher
 1. Montessory
 2. Montessory
 3. Montessory
 4. M.A. ,Montessory
 5. Montessory
 6. Montessory
 7. B.A.,M.A., B.Ed
 8. B.A.
 9. ATD
 10. Montessory
 11. D.Ed
 12. H.S.C.
 13. B.A.
 14. B.A., B.Ed
Primary Section
Name Designation Education
 1. Mrs. Rupali N. Ujagare
 2. Mrs. Mary C. David
 3. Mrs. Shashikala Mareddi
 4. Miss. Mhawish Ansari
 5. Mrs. Priyanka Nadvi
 6. Mrs. Rubina Shaikh
 7. Mrs. Renuka Yelgulwar
 8. Mr. Mukund Baravkar
 9. Mr. Devidas Etalkar
 10. Mrs. Madhuri Bhambal
 11. Mr. Anthony Bernard
 12. Mrs. Ameena Kattimani
 13. Mrs. Smita S. Hazare
 14. Mrs. Umera Shaikh
 15. Mrs. Irene Mareddi
 16. Mrs. Sarika Lavange
 17. Mr. Vishwas Bhaskar
 18. Mrs.Silvia Chandane
 19. Mrs. Neha Madar
 20. Mrs. Reshma S. Shah
 21. Mrs. Lavanya Iyer
 22. Mr. Mayur Kamble
 1. Co-Ordinator
 2. Asst. Teacher
 3. Asst. Teacher
 4. Asst. Teacher
 5. Asst. Teacher
 6. Asst. Teacher
 7. Asst. Teacher
 8. Asst. Teacher
 9. Asst. Teacher
 10. Asst. Teacher
 11. Asst. Teacher
 12. Asst. Teacher
 13. Asst. Teacher
 14. Asst. Teacher
 15. Co-Ordinator
 16. Asst. Teacher
 17. Asst. Teacher
 18. Asst. Teacher
 19. Asst. Teacher
 20. Asst. Teacher
 21. Asst. Teacher
 22. Asst. Teacher
 1. D.Ed
 2. D.Ed
 3. D.Ed
 4. D.Ed
 5. TTC,B.Ed
 6. B.Com, GDC&A, B.Ed
 7. DCE, D.Ed
 8. B.Sc., A.M.
 9. M.A., B.Ed
 10. B.A., D.Ed
 11. B.Com, B.P.Ed
 12. B.Sc., B.Ed
 13. D.Ed
 14. D.Ed
 15. B.A., D.Ed
 16. B.Ed
 17. B.A.
 18. M.Sc., B.Ed
 19. TTC
 20. B.C.S.,M.Sc(CS)
 21. M.Sc., B.Ed,M.Ed
 22. D.Ed
Highschool Section
Name Designation Education
 1. Mrs.Sharmistha Patel
 2. Mrs. Preeti Binekar
 3. Mrs. Jaishree Mimaunsi
 4. Mrs. Vrushali Jadhav
 5. Mrs. Meera Rao
 6. Mrs. Divya Parkhe
 7. Mr. Ravi Pande
 8. Mrs. Charusheela Darban
 9. Mrs. Swati Vishwanath
 10. Mrs. Sara Gaikwad
 11. Mr. Siddharam Kalshetti
 12. Miss. Anupreeta N. Sagar
 13. Mrs. Shehla S. Shaikh
 14. Mr. Yogesh Barad
 15. Mrs. Deepali Shiraswar
 1. Co-Ordinator
 2. Asst. Teacher
 3. Asst. Teacher
 4. Asst. Teacher
 5. Asst. Teacher
 6. Asst. Teacher
 7. Asst. Teacher
 8. Asst. Teacher
 9. Asst. Teacher
 10. Asst. Teacher
 11. Asst. Teacher
 12. Asst. Teacher
 13. Asst. Teacher
 14. Asst. Teacher
 15. Asst. Teacher
 1. B.Sc., B.Ed, B.Sc(Tec)
 2. M.A., B.Ed
 3. B.Sc., B.Ed
 4. B.A., M.A., B.Ed
 5. TTC,CIG
 6. B.A., M.A., B.Ed
 7. B.A., M.A., B.Ed
 8. B.A., M.A., D.Ed, B.Ed
 9. B.A., D.E.E., B.Ed
 10. MCA
 11. B.Sc., B.Ed
 12. B.A, D.Ed., B.Ed
 13. B.A., M.A., D.Ed, B.Ed
 14. B.Sc
 15. B.A.,M.A., B.Ed,PGPDSEHI
College Section
Name Designation Education
 1. Mrs. Sheba Lazarus
 2. Miss. Adwaita Parkhe
 3. Miss. Anjum Shaikh
 4. Mrs. Sara Gaikwad
 5. Mr. Sandeep Vedpathak
 6. Mr. Vaibhav Hilale
 1. CoOrdinator
 2. Lecturer
 3. Lecturer
 4. Lecturer
 5. Lecturer
 6. Lecturer
 1. M.Sc.
 2. M.Sc. , B.Ed
 3. M.Sc. , B.Ed
 4. MCA
 5. M.Sc. , B.Ed
 6. M.Sc. , B.Ed